GDPR

Privatlivspolitik

MainBrain A/S DK25186893 er dataansvarlig for de oplysninger, som vi indsamler om dig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Vi tager din databeskyttelse alvorligt og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

Kontaktoplysninger
Hvis du ønsker at kontakte os angående vores behandling af dine personoplysninger, kan du gøre det
på: Adresse:
Center Boulevard 9 | Indgang 7, 2300 København S Mail: info@mainbrain.dk Tlf: +45 70 25 12 01

Behandling af persondata

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Såfremt du ikke ønsker, at vi behandler disse oplysninger, kan det være problematisk at opretholde og imødekomme eventuelt indgåede aftaler.

Potentielle kunder
For at være kunde hos os er det nødvendigt, at vi indsamler følgende personoplysninger om dig:

Firmaoplysninger: Firmanavn, CVR-nummer, adresse, mailadresse, telefonnummer

Medarbejderoplysninger: Navn på kontaktperson i firmaet, mailadresse, telefonnummer

Personoplysninger om kunder indsamles til følgende formål:

Muligt fremtidigt samarbejde eller købstransaktion

Administration af din relation til os

Udsendelse af nyhedsbrev

Disse oplysninger indsamles baseret på følgende retsgrundlag:

Samtykke

Interesseafvejning

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Typisk vil oplysninger vedr. kunder blive slettet efter der ikke har været noget kontakt med kunden i 5 år.

Kunder
For at være kunde hos os er det nødvendigt, at vi indsamler følgende oplysninger om dig:

Firmaoplysninger: Firmanavn, CVR-nummer, adresse, mailadresse, telefonnummer

Medarbejderoplysninger: Navn på kontaktperson i firmaet, mailadresse, telefonnummer

IP-adresser for enheder under vores service

Enhedsinformation, serienummer, enhedstype, opdateringsstatus

Personoplysninger om kunder indsamles til følgende formål:

At afhjælpe kundens problem eller ønske

At kunne servicere vores kunder med de aftaler og forpligtelser vi har

Løbende vedligeholdelse af kunders hardware og Cloud-løsninger

Udsendelse af nyhedsbrev

Informere om sikkerhed

Disse oplysninger indsamles baseret på følgende retsgrundlag:

Samtykke mellem kunde og MainBrain A/S

Opfyldelse af kontrakt

Retslig forpligtelse

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Typisk vil oplysninger vedr. kunder blive slettet efter der ikke har været noget kontakt med kunden i 5 år.

Leverandører og samarbejdspartnere
For at være leverandør og samarbejdspartner hos os er det nødvendigt, at vi indsamler følgende personoplysninger om dig:

Firmaoplysninger: Firmanavn, CVR-nummer, adresse, mailadresse, telefonnummer

Medarbejderoplysninger: Navn på kontaktperson i firmaet, mailadresse, telefonnummer

Personoplysninger om leverandører og samarbejdspartnere indsamles til følgende formål:

Behandling af vores køb/ydelser

Administration af din relation til os

Disse oplysninger indsamles baseret på følgende retsgrundlag:

Samtykke mellem leverandør, kunde og MainBrain A/S

Opfyldelse af kontrakt

Retslig forpligtelse

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Typisk vil oplysninger vedr. leverandører blive slettet efter endt garanti og reklamation på evt. produkter.

Jobansøgere
Ved modtagelse af ansøgning og bilag bliver det fremsendte materiale gennemlæst af den relevante leder med det formål at kunne besvare og vurdere indholdet i forhold til et defineret job. Vores lovlige grundlag for behandling af din ansøgning er interesseafvejning.

Ansøgning og bilag bliver delt internt med relevante personer i rekrutteringsprocessen og bliver ikke videregivet til andre udenfor virksomheden.

Ansøgning og bilag gemmes indtil den rette kandidat er fundet, og rekrutteringsprocessen er afsluttet. Herefter vil ansøgning og bilag blive slettet.

Ved uopfordrede ansøgninger gemmes ansøgning og bilag max i 6 måneder, hvorefter det slettes.

Hvis ansøgning og bilag gemmes i mere end 6 måneder, indhentes særskilt samtykke hos kandidaten.

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne ovenfor hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Øvrige oplysninger om behandling

Sikkerhed
Vi har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Dataminimering
Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være bestemt af behovet for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

Data holdes ajour
Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os om dine ændringer, så sørger vi for at opdatere dine persondata. Hvis vi selv bliver opmærksomme på, at data ikke er korrekte, opdaterer vi oplysningerne og giver dig meddelelse om dette.

Videregivelse af oplysninger
Vi benytter en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data – herunder leverandører af it-løsninger, backup og bogholderi. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til deres egne formål. I relevante tilfælde videregives data til banker og inkasso.

Vi anvender kun databehandlere i EU eller sikre tredjelande, samt virksomheder i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse. Som databehandlere i lande uden for EU benyttes Addigy, Autotask, Cloudfinder, Mailchimp og Facebook (data fra vores facebookside) som er medlem af US Privacy Shield.

Dine rettigheder

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.

Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes. 

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker et eventuelt afgivet samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Du har mulighed for at indgive en klage til Datatilsynet.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata. 

Du har mulighed for at benytte dig af dataportabilitet, i så fald du ønsker dine oplysninger flyttet til en anden dataansvarlig eller databehandler.

Vi sletter af egen drift dine persondata, når de ikke længere er nødvendige for det formål, som de er indsamlet til.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Sidebar